POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych za pośrednictwem sklepu internetowego kirys.pl (zwanego dalej: „Sklepem Internetowym”).

2. Właścicielem Sklepu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest Kirys Marek Paliwoda, ul. Rosy Bailly 13/27, 01-494 Warszawa NIP 527-101-83-16

3. Dane osobowe zbierane przez Kirys Marek Paliwoda poprzez sklep internetowy są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), zwane również RODO.

1. Kirys Marek Paliwoda zbiera informacje dotyczące osób fizycznych dokonujących czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z ich działalnością, osób fizycznych prowadzących we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową oraz osób fizycznych reprezentujących osoby prawne lub jednostki organizacyjne niebędące osobami prawnymi, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzące we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, zwanych dalej łącznie Klientami.

2. Dane osobowe Klientów są zbierane w przypadku:

a) rejestracji konta w Sklepie Internetowym, w celu utworzenia indywidualnego konta i zarządzania tym kontem. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi Konta (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

b) składania zamówienia w Sklepie Internetowym, w celu wykonania umowy sprzedaży. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy sprzedaży (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

c) subskrypcji biuletynu informacyjnego (Newsletter), w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – zgoda osoby, której dane dotyczą na wykonania umowy o świadczenie usługi Newsletter (art. 6 ust. 1 lit. a RODO);

d) korzystania z usługi formularza kontaktowego w Sklepie Internetowym w celu wykonania umowy świadczonej drogą elektroniczną. Podstawa prawna: niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi formularza kontaktowego (art. 6 ust. 1 lit. b RODO);

e) korzystania z usługi zamieść opinię, w celu wykonania umowy, której przedmiotem jest usługa świadczona drogą elektroniczną. Podstawa prawna – niezbędność do wykonania umowy o świadczenie usługi zamieść opinię (art. 6 ust. 1 lit. b RODO).

3. W przypadku rejestracji konta oraz złożenia zamówienia bez rejestracji w Sklepie Internetowym, Klient podaje:

a) adres e-mail;
b) imię i nazwisko; c) datę urodzenia d) adres dostawy

4. Podczas rejestracji konta w Sklepie Internetowym Klient samodzielnie ustala indywidualne hasło dostępu do swojego konta.

6. W przypadku Przedsiębiorców, powyższy zakres danych jest dodatkowo poszerzony o:
a) firmę Przedsiębiorcy;
b) numer NIP.

7. W przypadku skorzystania z usługi Newsletter, Klient podaje następujące dane:
a) adres e-mail;
b) numer telefonu.

10. Podczas korzystania ze Strony Internetowej Sklepu mogą być pobierane dodatkowe informacje, w szczególności: adres IP przypisany do komputera Klienta lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego.

11. Od Klientów mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Sklepie Internetowym. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ułatwieniu korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną oraz na poprawie funkcjonalności tych usług.

12. W celu ustalania, dochodzenia i egzekucji roszczeń mogą być przetwarzane niektóre dane osobowe podane przez Klienta w ramach korzystania z funkcjonalności w Sklepie Internetowym takie jak: imię, nazwisko, dane dotyczące korzystania z usług, jeżeli roszczenia wynikają ze sposobu, w jaki Klient korzysta z usług, inne dane niezbędne do udowodnienia istnienia roszczenia, w tym rozmiarów poniesionej szkody. Podstawa prawna – prawnie uzasadniony interes (art. 6 ust. 1 lit. f RODO), polegający na ustaleniu, dochodzeniu i egzekucji roszczeń oraz na obronie przed roszczeniami w postępowaniu przed sądami i innymi organami państwowymi.

13. Przekazanie danych osobowych do KIRYS Marek Paliwoda jest dobrowolne, w związku z zawieranymi umowami sprzedaży, czy też świadczenia usług za pośrednictwem Strony Internetowej Sklepu, z tym jednak zastrzeżeniem, że niepodanie określonych w formularzach danych w procesie Rejestracji uniemożliwia Rejestrację i założenie Konta Klienta, zaś w przypadku składania zamówienia bez Rejestracji Konta Klienta uniemożliwi złożenie i realizację zamówienia Klienta.

Każdorazowo cel i zakres danych przetwarzanych przez KIRYS Marek Paliwoda wynikają ze zgody Klienta lub przepisów prawa oraz doprecyzowywane są w wyniku działań podejmowanych przez Klienta w Sklepie Internetowym lub w ramach innych kanałów komunikacji z Klientem.

Możliwe cele przetwarzania Danych Osobowych Klientów przez Administratora to w szczególności:

 1. zawarcie i realizacja Umowy o Świadczenie Usług (Konto) lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (dane przetwarzamy w celu prowadzenia konta, aby Klient mógł np. składać zamówień bez konieczności każdorazowego wypełniania formularzy, dostępu do historii zakupów, zarządzania swoimi zgodami w serwisie)

 2. zawarcie i realizacja Umowy Sprzedaży lub Rezerwacji, lub podjęcie działań na żądanie przyszłego Klienta przed jej zawarciem (dane osobowe są nam potrzebne do realizacji zamówienia i wykonania zawartej umowy – w szczególności potwierdzenia jego złożenia oraz zarezerwowania lub wysłania do wybranego produktu, jak również w razie potrzeby skontaktowania się w tej sprawie);

 3. przyjmowanie i rozpatrywanie reklamacji;

 4. ocena i analiza aktywności oraz informacji o Kliencie, w tym w ramach zautomatyzowanego przetwarzania Danych Osobowych (profilowanie), w celu prezentowania ogólnych reklam, ofert, czy promocji.

 5. dochodzenie roszczeń i obrona przed roszczeniami, również osób trzecich – w przypadku korzystania z większości funkcjonalności Sklepu Internetowego.

 6. wypełnienie obowiązków prawnych wynikających z przepisów, np. podatkowych i rachunkowych, zwłaszcza w przypadku umów odpłatnych;

 7. prowadzenie korespondencji z Klientami, w tym udzielania odpowiedzi na wiadomości Klientów.

1. Prawo do cofnięcia zgody – podstawa prawna: art. 7 ust. 3 RODO.

a) Klient ma prawo do cofnięcia każdej zgody, jakiej udzielił KIRYS Marek Paliwoda

b) Cofnięcie zgody ma skutek od momentu wycofania zgody.

c) Cofnięcie zgody nie wpływa na przetwarzanie dokonywane przez KIRYS Marek Paliwoda zgodnie z prawem przed jej cofnięciem.

d) Cofnięcie zgody nie pociąga za sobą dla Klienta żadnych negatywnych konsekwencji, może jednak uniemożliwić dalsze korzystanie z usług lub funkcjonalności, które zgodnie z prawem KIRYS Marek Paliwoda może świadczyć jedynie za zgodą.

2. Prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 21 RODO.

a) Klient ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw – z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją – wobec przetwarzania jego danych osobowych, w tym profilowania.

b) Rezygnacja w formie wiadomości e-mail z otrzymywania komunikatów marketingowych dotyczących produktów lub usług, będzie oznaczać sprzeciw Klienta na przetwarzanie jego danych osobowych, w tym profilowania w tych celach.

c) Jeżeli sprzeciw Klienta okaże się zasadny i KIRYS Marek Paliwoda nie będzie miał innej podstawy prawnej do przetwarzania danych osobowych, dane osobowe Klienta zostaną usunięte, wobec przetwarzania których, Klient wniósł sprzeciw.

3. Prawo do usunięcia danych („prawo do bycia zapomnianym”) – podstawa prawna: art. 17 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania usunięcia wszystkich lub niektórych danych osobowych.

b) Klient ma prawo żądania usunięcia danych osobowych, jeżeli:

a. dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub w których były przetwarzane;

b. wycofał określoną zgodę, w zakresie w jakim dane osobowe były przetwarzane w oparciu o jego zgodę;

c. wniósł sprzeciw wobec wykorzystywania jego danych w celach marketingowych;

d. dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

e. dane osobowe muszą zostać usunięte w celu wywiązania się z obowiązku prawnego przewidzianego w prawie Unii lub prawie Państwa członkowskiego, któremu KIRYS Marek Paliwoda podlega;

f. dane osobowe zostały zebrane w związku z oferowaniem usług społeczeństwa informacyjnego.

c) Pomimo żądania usunięcia danych osobowych, w związku z wniesieniem sprzeciwu lub wycofaniem zgody, KIRYS Marek Paliwoda. może zachować pewne dane osobowe w zakresie, w jakim przetwarzanie jest niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, jak również do wywiązania się z prawnego obowiązku wymagającego przetwarzania na mocy prawa Unii lub prawa państwa członkowskiego, któremu podlega KIRYS Marek Paliwoda. Dotyczy to w szczególności danych osobowych obejmujących: imię, nazwisko, adres e-mail, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z korzystaniem z usług KIRYS Marek Paliwoda, czy też dodatkowo adresu zamieszkania/adresu korespondencyjnego, numeru zamówienia, które to dane zachowywane są dla celów rozpatrywania skarg oraz roszczeń związanych z zawartymi umowami sprzedaży lub świadczeniem usług.

4. Prawo do ograniczenia przetwarzania danych – podstawa prawna: art. 18 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania ograniczenia przetwarzania jego danych osobowych. Zgłoszenie żądania, do czasu jego rozpatrzenia uniemożliwia korzystanie z określonych funkcjonalności lub usług, z których korzystanie będzie się wiązało z przetwarzaniem danych objętych żądaniem kirys Marek Paliwoda nie będzie też wysyłał żadnych komunikatów, w tym marketingowych.

b) Klient ma prawo do żądania ograniczenia wykorzystania danych osobowych w następujących przypadkach:

a. gdy kwestionuje prawidłowość swoich danych osobowych – KIRYS Marek Paliwoda ogranicza ich wykorzystanie na czas potrzebny do sprawdzenia prawidłowości danych, nie dłużej jednak niż na 7 dni;

b. gdy przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem,
a zamiast usunięcia danych Klient zażąda ograniczenia ich wykorzystania;

c. gdy dane osobowe przestały być niezbędne do celów, w których zostały zebrane lub wykorzystywane ale są one potrzebne Klientowi w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;

d. gdy wniósł sprzeciw wobec wykorzystania jego danych – wówczas ograniczenie następuje na czas potrzebny do rozważenia, czy – ze względu na szczególną sytuację – ochrona interesów, praw i wolności Klienta przeważa nad interesami, które realizuje Administrator, przetwarzając dane osobowe Klienta.

5. Prawo dostępu do danych – podstawa prawna: art. 15 RODO.

a) Klient ma prawo uzyskać od Administratora potwierdzenie, czy przetwarza dane osobowe, a jeżeli ma to miejsce, Klient ma prawo:

a. uzyskać dostęp do swoich danych osobowych;

b. uzyskać informacje o celach przetwarzania, kategoriach przetwarzanych danych osobowych, o odbiorcach lub kategoriach odbiorców tych danych, planowanym okresie przechowywania danych Klienta albo o kryteriach ustalania tego okresu (gdy określenie planowanego okresu przetwarzania danych nie jest możliwe), o prawach przysługujących Klientowi na mocy RODO oraz o prawie wniesienia skargi do organu nadzorczego, o źródle tych danych, o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz o zabezpieczeniach stosowanych w związku z przekazaniem tych danych poza Unię Europejską;

c. uzyskać kopię swoich danych osobowych.

6. Prawo do sprostowania danych – podstawa prawna: art. 16 RODO.

a) Klient ma prawo do żądania od Administratora niezwłocznego sprostowania dotyczących jego danych osobowych, które są nieprawidłowe. Z uwzględnieniem celów przetwarzania, Klient, którego dane dotyczą ma prawo żądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych, w tym przez przedstawienie dodatkowego oświadczenia, kierując prośbę na adres sklep@kirys.pl

7. Prawo do przenoszenia danych – podstawa prawna: art. 20 RODO.

a) Klient ma prawo otrzymać swoje dane osobowe, które dostarczył Administratorowi, a następnie przesłać je do innego, wybranego przez siebie, administratora danych osobowych. Klient ma również prawo żądać, by dane osobowe zostały przesłane przez Administratora bezpośrednio takiemu administratorowi, o ile jest to technicznie możliwe. W takim przypadku Administrator prześle dane osobowe Klienta w postaci pliku w formacie csv, który jest formatem powszechnie używanym, nadającym się do odczytu maszynowego i pozwalającym na przesłanie otrzymanych danych do innego administratora danych osobowych.

8. W sytuacji wystąpienia przez Klienta z uprawnieniem wynikającym z powyższych praw KIRYS Marek Paliwoda spełnia żądanie albo odmawia jego spełnienia niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu miesiąca po jego otrzymaniu.

9. Klient może zgłaszać do Administratora skargi, zapytania i wnioski dotyczące przetwarzana jego danych osobowych oraz realizacji przysługujących mu uprawnień.

10. Klient ma prawo żądać od KIRYS Marek Paliwoda przekazania kopii standardowych klauzul umownych kierując zapytanie na adres e-mail sklep@kirys.pl

11. Klientowi przysługuje prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie naruszenia jego praw do ochrony danych osobowych lub innych praw przyznanych na mocy RODO.

 

Nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookie, aby odróżnić Cię od innych użytkowników naszej witryny. Pomaga nam to zapewnić dobre wrażenia podczas przeglądania naszej strony internetowej, a także pozwala nam ulepszać naszą stronę.

 1. Co to są pliki cookie? Pliki cookie to małe pliki tekstowe, które są umieszczane na Twoim komputerze przez odwiedzane przez Ciebie strony internetowe. Pliki cookie zawierają informacje, które są przesyłane na dysk twardy Twojego komputera. Są szeroko stosowane w celu usprawnienia lub usprawnienia działania stron internetowych, a także w celu dostarczenia informacji właścicielom serwisu.
 2. Jak używamy plików cookie? Używamy następujących plików cookie: Niezbędne pliki cookie. Są to pliki cookie, których musimy używać w celu obsługi naszej strony internetowej. Obejmują one na przykład pliki cookie, które umożliwiają zalogowanie się do bezpiecznych obszarów naszej witryny. Targetujące pliki cookie. Te pliki cookie rejestrują Twoją wizytę na naszej stronie internetowej, odwiedzane strony w naszej witrynie oraz linki, które klikałeś na naszej witrynie. Wykorzystamy te informacje, aby nasza strona internetowa była bardziej adekwatna do Twoich zainteresowań i przyjazna dla użytkownika.
  Nie udostępniamy informacji gromadzonych przez pliki cookie żadnym stronom trzecim, innym niż opisane poniżej.
  Masz możliwość sprawdzenia jakie witryny używają Twoich plików Cookie i cofnąć zgodę na ich użycie przechodząc na stronę internetową  Network Advertising Initiative i postępując zgodnie z wskazówkami.
  Możesz również, zablokować pliki cookie, aktywując ustawienie w przeglądarce, które pozwala odmówić ustawienia wszystkich lub niektórych plików cookie. Jeśli jednak używasz ustawień przeglądarki do blokowania wszystkich plików cookie (w tym niezbędnych plików cookie), możesz nie mieć dostępu do całości lub części naszej witryny. Poniższe linki zawierają informacje, jak dostosować ustawienia w powszechnie używanych przeglądarkach:
  Google Chrome https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=pl

  Mozilla Firefox https://support.mozilla.org/pl/kb/wzmocniona-ochrona-przed-sledzeniem-firefox-desktop?redirectlocale=en-US&redirectslug=Enabling+and+disabling+cookies

  Safari https://support.apple.com/pl-pl/guide/safari/sfri11471/mac

 3. Google Analytics Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. (zwanej dalej „Google”), wykorzystującej pliki cookie stron trzecich, które umożliwiają Google analizę korzystania z Witryny. Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z tej strony internetowej są przesyłane na serwer Google. Google będzie wykorzystywać te informacje w naszym imieniu w celu oceny korzystania z Witryny, sporządzania raportów dotyczących działań w Witrynie oraz świadczenia innych usług związanych z Witryną. Google Analytics działa na następujących warunkach: Warunki korzystania z usługi: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/pl/

 4. Korzystamy także z Google Ads (https://ads.google.com/intl/pl_pl/home/) w celu prowadzenia kampanii reklamowych, w tym remarketingowych. Działania w tym zakresie realizujemy, opierając się na naszym prawnie uzasadnionym interesie, polegającym na marketingu produktów w naszym sklepie. Przy okazji odwiedzin naszej strony internetowej automatycznie pozostawiany jest w Twoim urządzeniu plik remarketing cookie firmy Google, który z pomocą identyfikatora (ID) oraz na podstawie odwiedzanych przez Ciebie stron umożliwia wyświetlanie reklam opartych na zainteresowaniach.
  Tu możesz poczytać więcej na ten temat: https://policies.google.com/technologies/cookies
  Dalsze przetwarzanie informacji ma miejsce tylko wtedy, gdy wyraziłeś zgodę wobec Google na łączenie historii przeglądania i użycia aplikacji z Twoim kontem oraz wykorzystanie informacji z Twojego konta Google do personalizowania reklam, które wyświetlane są na stronach internetowych. Jeśli będziesz zalogowany podczas wizyty w naszym sklepie kirys.pl w serwisie Google, Google wykorzysta Twoje dane razem z danymi Google Analytics w celu stworzenia i zdefiniowania list grup docelowych dla celów remarketingu na różnych urządzeniach. W tym celu Google łączy tymczasowo zebrane informacje z danymi Google Analytics, aby utworzyć grupy docelowe. Na tej podstawie Google podejmuje decyzję, kiedy i w jaki sposób zaprezentuje Ci naszą reklamę. W celu korzystania z Google Ads, zaimplementowaliśmy w kodzie naszej strony specjalny Tag konwersji Google Ads. Tag wykorzystuje pliki cookies firmy Google LLC dotyczące usługi Google Ads. Możesz wyłączyć pliki Cookie, tak jak opisaliśmy to w wyżej lub zarządzać ustawieniami reklam na swoim koncie Google: https://adssettings.google.com/.

  Polityka prywatności Google: https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  Polityka prywatności:
  https://policies.google.com/privacy?hl=pl
  Informacje dotyczące personalizacji reklam na poszczególnych urządzeniach: Reklamy w Google – informacje – Android – Reklamy – Pomoc
  Użytkownik może uniemożliwić Google zbieranie i przetwarzanie danych dotyczących korzystania z Serwisu (w tym adresu IP) poprzez zainstalowanie wtyczki do przeglądarki, która jest dostępna pod adresem https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 5. Korzystamy z narzędzi marketingowych i analitycznych dostępnych w ramach serwisu Facebook Ads i Insights. W celu kierowania do Ciebie reklam spersonalizowanych pod kątem Twoich zachowań w naszym serwisie, zaimplementowaliśmy w ramach naszej strony Pixel Facebooka, który w sposób automatyczny gromadzi informacje o Twoim korzystaniu z naszej witryny w zakresie przeglądanych stron.
  To prawnie uzasadniony interes, na potrzeby marketingu naszych produktów.
  Informacje są zbierane i gromadzone w ramach Pixela Facebooka i są anonimowe, dla nas również.
  Więcej na temat polityki prywatności Facebooka: https://www.facebook.com/privacy/explanation
  Mamy wgląd do danych statystycznych: wiek, płeć, źródło połączenia z Internetem. Facebook Insights może dostarczać nam również więcej informacji ale nadal nie są to informacje, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację.
  Z poziomu swojego konta na Facebooku możesz również zarządzać swoimi ustawieniami prywatności. Stąd dowiesz się jak zarządzać danymi na swoim koncie Facebook: https://www.facebook.com/help/568137493302217.

 6. Możemy także osadzić na naszej stronie internetowej treści z serwisów zewnętrznych (np. YouTube) . Cel i zakres gromadzenia danych oraz ich dalszego przetwarzania i wykorzystanie przez usługodawców, jak również możliwość kontaktu oraz Twoje prawa w tym zakresie i możliwość dokonania ustawień zapewniających ochronę Twojej prywatności zostały opisane w polityce prywatności poszczególnych usługodawców. Jeśli nie chcesz, aby usługodawcy przyporządkowywali dane zebrane w trakcie odtwarzania wideo lub zapoznawania się z innymi treściami na naszej stronie internetowej bezpośrednio Twojemu profilowi w danym serwisie, to przed wizytą na naszej stronie musisz się wylogować z tego serwisu. Możesz również całkowicie uniemożliwić załadowanie na stronie wtyczek stosując odpowiednie rozszerzenia dla Twojej przeglądarki, np. blokowanie skryptów. Pliki cookies związane z YouTube ładowane są dopiero w chwili odtworzenia filmu, więc jeżeli nie chcesz, by do tego doszło, powstrzymaj się od oglądania filmu.